23/05/2017

Download

1.ประกาศหลักเกณ์ & แบบฟอร์มต่างๆ

ประกาศรับทุนการศึกษาCKDNET
แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ประกาศหลักเกณฑ์/การใช้จ่ายงบประมาณ
เอกสารงานพัสดุ 01-08
หลักเกณ์การดำเนินงานของกลุ่มวิจัย
หลักการเขียนโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินการแจ้งขอจัดซื้อ
แบบ-มข.ว-5-2560 แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนการตีพิมพ์
หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่
ระเบียนพัสดุ_ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าสุด)
ประกาศ-920-2561-การเบิกค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย
แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวอย่ารายงานฉบับสมบูรณ์_รอบ 12 เดือน ประจำปี 2561
** แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561

2.แบบฟอร์มสมัครสมาชิกกลุ่มวิจัย CKDNET