16/08/2016

โครงการย่อย

ความก้าวหน้าของโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

1. โครงการการป้องกันและลดโรคไตเรื้อรังในชุมชน
1.1.2 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง โดยเครือข่ายร้านยาคุณภาพเพื่อเชื่อมต่อระบบสาธารณสุขไทย (อ.สุณี  เลิศสินอุดม)
1.1.3 ป่วยโรคไตวายเรื้อรังรายกรณี (case management) (อ.วราทิพย์ แก่นการ)
1.1.10 โครงการอาสาสร้างเสริมสุขภาพถวายพ่อ: กิน…อยู่…อย่างไร?…ไกลไตเสื่อม(อ.ชูศรี คูชัยสิทธิ์)
1.2.1 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท และชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ รวมถึงการจัดตั้งรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท ารตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคไตในชุมชนชนบท (ผศ. อุบล ชาอ่อน)

1.3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารพิวรีนสูง น้ำดื่ม ผงชูรส เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคไต โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (อ.อมร เปรมกมล)
2. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(รศ. ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ)
3. โครงการพัฒนาแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างเข้มงวดและครอบคลุมแบบองค์รวม (รศ. นพ.ชลธิป พงศ์สกุล)
4. การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบเข้มงวด (รศ. ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์)
5. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโรคไตเรื้อรังสู่ชุมชน (รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ)