16/08/2016

โครงการย่อย

แผนการดำเนินงานของโครงการ
1. โครงการการป้องกันและลดโรคไตเรื้อรังในชุมชน(ศ. นพ. อมร เปรมกมล)
   1.1.2 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง โดยเครือข่ายร้านยาคุณภาพเพื่อเชื่อมต่อระบบสาธารณสุขไทย(อ.สุณี  เลิศสินอุดม)
   1.1.10 โครงการอาสาสร้างเสริมสุขภาพถวายพ่อ: กิน…อยู่…อย่างไร?…ไกลไตเสื่อม(อ.ชูศรี คูชัยสิทธิ์)
   1.2.1 การตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคไตในชุมชนชนบท(ผศ.ดร.อุบล ชาอ่อน)
2. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(รศ. ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ)
3. โครงการพัฒนาแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างเข้มงวดและครอบคลุมแบบองค์รวม(รศ. นพ.ชลธิป พงศ์สกุล)
4. การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบเข้มงวด(รศ. ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์)
5. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโรคไตเรื้อรังสู่ชุมชน(รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ)
6. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(รศ. นพ.ชลธิป พงศ์สกุล)