16/08/2016

โครงการย่อย

ดูรายงานความก้าวหน้าได้ ที่นี่ความก้าวหน้าของโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /a>

1.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันและลดโรคไตเรื้อรังในชุมชนเมือง โดย รศ.พญ.ศิริรัตน์และทีม
1.1.1 การดำเนินงานในภาพรวม
1.1.2 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังโดยเครือข่ายร้านยาคุณภาพเพื่อเชื่อมต่อระบบสาธารณสุขไทย(อ.สุณี และทีม)
1.1.3 ต้นทุน-ประสิทธิผลระบบการดูแลโดยใช้การบริหารจัดการโรคเชิงบูรณาการและแนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรังใน เขตสุขภาพที่ 7 (กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคามและร้อยเอ็ด), เขตสุขภาพที่ 9 (ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์และสุรินทร์)(อ.วราทิพย์ และทีม)
1.1.4 สร้างเสริมสุขภาพกิน…อยู่…อย่างไร?…ไกลไตเสื่อม (คุณสายสมร และทีม)
1.2 โครงการย่อยที่ 2 โครงการป้องกันและลดโรคไตในชุมชนชนบท
1.2.1 การคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ทราบสาเหตุต่อการเกิดโรคไต
เรื้อรัง ในชุมชนตำบลดอนช้าง และตำบลโคกสำราญ จังหวัดขอนแก่น (อ.อุบล และทีม)
1.2.2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงของอีพิเจเนติกส์ของพยาธิ
สตรองจิลอยด์ สเตอโคราลีส ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (อ.สมชาย และทีม)
1.2.3 การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลำไส้ในโรคไตเรื้อรังที่สัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยง
ที่ไม่ทราบสาเหตุ: การศึกษาจากสัตว์สู่มนุษย์ (อ.พรทิพย์ และทีม)
1.2.4 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารจากผลิตภัณฑ์ชูรสในประชากร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (อ.กรรนิการ์ และทีม)
1.2.5 การเปรียบเทียบความจำเพาะของโปรตีนไซโคลฟิลิน เอ ในซีรั่มและปัสสาวะกับอัตราการ
กรองของไต และภาวะอัลบูมินนูเรีย ในการเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคไตเรื้อรัง (อ.รัฐพล และทีม)
1.2.6 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง:
กรณีศึกษาชุมชนดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น (อ.อัมพรพรรณ และทีม)
1.3 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรคไตเรื้อรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.บัณฑิต และทีม)
1.4 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างเข้มงวดและครอบคลุมแบบองค์รวม (อ.ชลธิป และทีม)
1.5 โครงการวิจัยย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังแบบเข้มงวด (อ.จุฬาภรณ์ และทีม)
1.6 โครงการวิจัยย่อยที่ 6 โครงการนวัตกรรมผู้ป่วยโรคไต (อ.ชวิศ และทีม)
1.7 โครงการวิจัยย่อยที่ 7 โครงการผลกระทบของสภาพภูมิอากาศและโลกร้อนที่สัมพันธ์
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ศิริรัตน์ และทีม)
1.8 โครงการเสริม/กิจกรรมเสริม (ศิริรัตน์ และทีม)