10/09/2016

ความคืบหน้าโครงการต่างๆ

 1. ประชุมคณะ กรรมการบริหารโครงการ วันที่ 9 พฤษภาคม 60
 2. ปรึกษาหารือเตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชุมชนชนบท วันที่ 11 พฤษภาคม 60
 3. สัมภาษณ์อาสาสมัครลงเก็บข้อมูล วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
 4. รายงานความก้าวหน้าต่อ สยปพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 5. ลงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่ตำบลดอนช้าง ทั้ง 8 หมู่บ้าน วันที่ 5 – 12 มิถุนายน 2560
 6. เจาะเลือดและตรวจร่างกายด้วยเครื่อง BCM ที่ตำบลดอนช้าง  เริ่มลงพื้นที่ให้บริการตั้งแต่วันที่  24 มิถุนายน 2560 
 7. การบริหารจัดการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายกรณี “การป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต “ณ ศาลาประชาคมโนนชัย 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2560
 8. การบริหารจัดการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายกรณี “การป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต ” ณ หอประชุมวัดชุมชนศิลา วันที่ 30 มิถุนายน 2560
 9. การประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 10. One Day Check Up ตรวจให้จบ ครบในวันเดียว ที่ลานชั้น 1 ศูนย์การค้า เซลทรัลพลาซ่า ขอนแก่น วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 
 11. CM ผู้ป่วยโรคไต Stage 2-4 โดยมีการให้ความรู้ด้เรื่องโภชนากรและเรื่องยา จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 หัวข้อ ณ รพสต.ศิลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 12. ศูนย์แพทย์ศิลาและชุมชนศิลา ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ รพสต. ศิลา วันที่ 31 กค 60 
 13. ศูนย์แพทย์โนนชัยและชุมชนโนนชัย ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ รพสต. โนนชัย วันที่ 19 สิงหาคม 60 
 14. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ ศาลาประชาคมกรมทางหลวง วันที่ 21 สิงหาคม 60 
 15. ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ รพสต. ชาตะผดุง  วันที่ 24 สิงหาคม 60 
 16. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ ศาลาประชาคมศูนย์ราชการ  วันที่ 3 กันยายน 60 
 17. ประชุมรายงานผลวิเคราะห์เลือด ปัสสาวะ ชุมชนตำบลดอนช้างเพื่อหารือแนวทางการขยายงานวิจัย และประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการย่อย ณ ตึกเวชวิชชาคาร วันที่ 7 กันยายน 2560
 18. ประมวลภาพกิจกรรมลงชุมชนให้บริการตรวจอัลตราซาวด์ ณ ตำบลดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560
 19. โครงการการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท(โครงการย่อยที่ 1.3) ณ รพสต.อุดมศิลป์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 07 กันยายน 2560
 20. อบรบเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพยาบาลผู้จัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” และ “การอบรมIT เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” ณ โรแรมโฆษะ ในวันที่ 25 กันยายน 2560
 21. รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ 1
 22. รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ 2
 23. โครงการ 1.3 โครงการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท ลงพื้นที่ตรวจอัลตร้าซาวด์ และ ปัสสาวะ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตระดับ 2 ถึง 5 ที่ รพสต.เล็บเหงือก เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
 24. โครงการ 1.3 โครงการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท ลงพื้นที่ตรวจอัลตร้าซาวด์ และ ปัสสาวะ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตตั้งแต่ระดับ 3 ณ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
 25. โครงการ 1.3 โครงการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท ลงพื้นที่ตรวจอัลตร้าซาวด์ และ ปัสสาวะ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตตั้งแต่ระดับ 3 ณ รพสต.ยางใหญ่ ต. ยางน้อย อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
 26. อบรมเชิงปฏิบัติการ “โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะชะลอไตเสื่อม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพถวายพ่อ” ณ รร.สาธิตศึกษาศาสตร์ (อ.ชูศรี)
 27. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะ รอบที่ 2 (หลับรอบแรก3เดือน) ณ ชุมชนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 7 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
 28. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะ รอบที่ 2 (หลับรอบแรก3เดือน) ณ ชุมชนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 1 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
 29. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะ รอบที่ 2 (หลับรอบแรก3เดือน) ณ ชุมชนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560