10/09/2016

ความคืบหน้าโครงการต่างๆ


title

 • ประชุมคณะ กรรมการบริหารโครงการ วันที่ 9 พฤษภาคม 60
 • ปรึกษาหารือเตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชุมชนชนบท วันที่ 11 พฤษภาคม 60
 • สัมภาษณ์อาสาสมัครลงเก็บข้อมูล วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
 • รายงานความก้าวหน้าต่อ สยปพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • ลงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่ตำบลดอนช้าง ทั้ง 8 หมู่บ้าน วันที่ 5 – 12 มิถุนายน 2560
 • เจาะเลือดและตรวจร่างกายด้วยเครื่อง BCM ที่ตำบลดอนช้าง  เริ่มลงพื้นที่ให้บริการตั้งแต่วันที่  24 มิถุนายน 2560 
 • การบริหารจัดการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายกรณี “การป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต “ณ ศาลาประชาคมโนนชัย 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2560
 • การบริหารจัดการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายกรณี “การป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต ” ณ หอประชุมวัดชุมชนศิลา วันที่ 30 มิถุนายน 2560
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • One Day Check Up ตรวจให้จบ ครบในวันเดียว ที่ลานชั้น 1 ศูนย์การค้า เซลทรัลพลาซ่า ขอนแก่น วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 
 • CM ผู้ป่วยโรคไต Stage 2-4 โดยมีการให้ความรู้ด้เรื่องโภชนากรและเรื่องยา จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 หัวข้อ ณ รพสต.ศิลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 • ศูนย์แพทย์ศิลาและชุมชนศิลา ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ รพสต. ศิลา วันที่ 31 กค 60 
 • ศูนย์แพทย์โนนชัยและชุมชนโนนชัย ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ รพสต. โนนชัย วันที่ 19 สิงหาคม 60 
 • ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ ศาลาประชาคมกรมทางหลวง วันที่ 21 สิงหาคม 60 
 • ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ รพสต. ชาตะผดุง  วันที่ 24 สิงหาคม 60 
 • ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ ศาลาประชาคมศูนย์ราชการ  วันที่ 3 กันยายน 60 
 • ประชุมรายงานผลวิเคราะห์เลือด ปัสสาวะ ชุมชนตำบลดอนช้างเพื่อหารือแนวทางการขยายงานวิจัย และประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการย่อย ณ ตึกเวชวิชชาคาร วันที่ 7 กันยายน 2560
 • ประมวลภาพกิจกรรมลงชุมชนให้บริการตรวจอัลตราซาวด์ ณ ตำบลดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560
 • โครงการการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท(โครงการย่อยที่ 1.3) ณ รพสต.อุดมศิลป์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 07 กันยายน 2560
 • อบรบเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพยาบาลผู้จัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” และ “การอบรมIT เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” ณ โรแรมโฆษะ ในวันที่ 25 กันยายน 2560
 • รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ 1
 • รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ 2
 • โครงการ 1.3 โครงการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท ลงพื้นที่ตรวจอัลตร้าซาวด์ และ ปัสสาวะ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตระดับ 2 ถึง 5 ที่ รพสต.เล็บเหงือก เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
 • โครงการ 1.3 โครงการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท ลงพื้นที่ตรวจอัลตร้าซาวด์ และ ปัสสาวะ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตตั้งแต่ระดับ 3 ณ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
 • โครงการ 1.3 โครงการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท ลงพื้นที่ตรวจอัลตร้าซาวด์ และ ปัสสาวะ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตตั้งแต่ระดับ 3 ณ รพสต.ยางใหญ่ ต. ยางน้อย อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะชะลอไตเสื่อม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพถวายพ่อ” ณ รร.สาธิตศึกษาศาสตร์ (อ.ชูศรี)
 • ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะ รอบที่ 2 (หลับรอบแรก3เดือน) ณ ชุมชนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 7 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
 • ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะ รอบที่ 2 (หลับรอบแรก3เดือน) ณ ชุมชนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 1 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
 • ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะ รอบที่ 2 (หลับรอบแรก3เดือน) ณ ชุมชนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
 • ประชุมวิชาการ 30-1 ธค 60
 • โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) หัวหน้าโครงการและทีมวิจัย เข้าพบนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ในวันที่ 6 ธค 60
 • กิน..อยู่..อย่างไร? ..ไกลไตเสื่อม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
 • โครงการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท ณ รพ.สต.บ้านดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันที่ 20 ธค.60
 • ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะ ณ ชุมชนตำบลดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 ธันวาคม 2560
 • ประชุมการจัดงาน วันไตโลก ที่จะขึ้นในเดือนมีนาคม ซึ่งในปีนี้เราได้จัดร่วมกับ โรคตา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันที่ 17 มกราคม 2561
 • ลงพื้นที่เพื่อ validate เครื่องตรวจน้ำตาล ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของเครื่องตรวจสุขภาพ “สุขศาลา” วันที่ 22 มกราคม 2561
 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน ปี 2561 หัวข้อนำเสนอประจำเดือน มกราคม คือ “โรคไตเรื้อรัง : สถานการณ์ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงและการวินิจฉัย วันที่ 23 มกราคม 2561
 • โครงการ”กิน..อยู่ อย่างไร..ไตไม่เสื่อม” จัดกิจกรรมขึ้นที่ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ฝ่ายประถม วันที่ 25-26 มกราคม 2561
 • “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 (Thailand Inventors’ Day 2018) ณ Event Hall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561
 • เข้าพบนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อเรียนเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและใช้งานModuleในระบบฐานข้อมูล Thai care cloud ณ ห้องประชุมมงกุฏเพชร-เงิน โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน ปี 2561 หัวข้อนำเสนอประจำเดือน กุมภาพันธ์ คือ “โรคไตเรื้อรัง : สถานการณ์ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงและการวินิจฉัย” ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561