10/09/2016

ความคืบหน้าโครงการต่างๆ

 1. การประชุมทีมวิจัยโรคไตนำร่อง Esan One Health 2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
 2. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ โครงการ CASCAP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
 3. การประชุมปรึกษาหารือในโครงการย่อยที่ 1
 4. การประชุมโครงการย่อยที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
 5. การประชุมปรึกษาหาหรือในโครงการย่อยที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2559
 6. การประชุมปรึกษาหาหรือในโครงการย่อยที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2559
 7. การประชุมกลุ่มวิจัย CKDNET ประชุมกลุ่มใหญ่ เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มวิจัยย่อยในโครงการ วันที่29 กันยายน 2559
 8. การประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 ของ CKDNET. วันที่ 5 ตุลาคม 2559 . ณ ห้องสมุด ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. การประชุมกลุ่มวิจัย CKDNET ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 6 ตุลาคม 2559
 10. การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานปี 2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559
 11. การประชุมกลุ่มวิจัย CKDNET โครงการย่อยที่ 2 และ 3 วันที่ 12 ตุลาคม 2559
 12. การประชุมปรึกษาการสร้าง CKD Model ณ โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 17 ตุลาคม 2559
 13. การประชุมและชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย CKDNET ณ กองบริหารงานวิจัย วันที่ 18 ตุลาคม 2559
 14. การประชุมโครงการย่อยที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21 ตุลาคม 2559
 15. การประชุมเพื่อปรึกษาการสร้าง CKD Model ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด วันที่ 28 ตุลาคม 2559
 16. การลงสำรวจพื้นที่ ณ ตำบลดอนช้าง และตำบลโคกสำราญ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
 17. การประชุมกลุ่มใหญ่โครงการ CKDNET เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
 18. การประชุมกลุ่มใหญ่กลุ่มวิจัย CKDNET วันที่ 6 ธันวาคม 2559
 19. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
 20. การประชุมสร้างเครือข่าย CKDNET ณ สสจ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
 21. การประชุมใหญ่โครงการ CKDNET เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560
 22. การประชุมนำเสนอความก้าวหน้า CKD Mobile App เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 60
 23. หัวหน้าโครงการและทีมงาน CKDNET เข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการแก่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2560
 24. การประชุมเตรียมงานวันไตโลก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 60
 25. ประชุมเตรียมลงนาม MOU ร้านชำสีขาวปลอดยาอันตราย ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเตล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
 26. การจัดมหกรรมสุขภาพวันไตโลก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
 27. การประชุมปรึกษาแนวทางการขับเคลื่อนลดโรคไตในจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
 28. พิธีมอบ Poster Infographic แก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
 29. การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ต่อ ศ.กนก วงค์ตระหง่าน และ รศ.รังสรรค์ เนียมมสนิท ชั้น 5 อาคารพิมลกลกิจ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
 30. การประชุมเรื่อง “การจัดตั้ง CKD model ในชุมชนเมือง” วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560
 31. ประชุมคณะ กรรมการบริหารโครงการ วันที่ 9 พฤษภาคม 60
 32. ปรึกษาหารือเตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชุมชนชนบท วันที่ 11 พฤษภาคม 60
 33. สัมภาษณ์อาสาสมัครลงเก็บข้อมูล วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
 34. รายงานความก้าวหน้าต่อ สยปพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 35. ลงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่ตำบลดอนช้าง ทั้ง 8 หมู่บ้าน วันที่ 5 – 12 มิถุนายน 2560
 36. เจาะเลือดและตรวจร่างกายด้วยเครื่อง BCM ที่ตำบลดอนช้าง  เริ่มลงพื้นที่ให้บริการตั้งแต่วันที่  24 มิถุนายน 2560 
 37. การบริหารจัดการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายกรณี “การป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต “ณ ศาลาประชาคมโนนชัย 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2560
 38. การบริหารจัดการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายกรณี “การป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต ” ณ หอประชุมวัดชุมชนศิลา วันที่ 30 มิถุนายน 2560
 39. การประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 40. One Day Check Up ตรวจให้จบ ครบในวันเดียว ที่ลานชั้น 1 ศูนย์การค้า เซลทรัลพลาซ่า ขอนแก่น วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 
 41. CM ผู้ป่วยโรคไต Stage 2-4 โดยมีการให้ความรู้ด้เรื่องโภชนากรและเรื่องยา จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 หัวข้อ ณ รพสต.ศิลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 42. ศูนย์แพทย์ศิลาและชุมชนศิลา ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ รพสต ศิลา วันที่ 31 กค 60 
 43. ศูนย์แพทย์โนนชัยและชุมชนโนนชัย ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ รพสต โนนชัย วันที่ 19 สิงหาคม 60 
 44. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ ศาลาประชาคมกรมทางหลวง วันที่ 21 สิงหาคม 60 
 45. ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ รพสต. ชาตะผดุง  วันที่ 24 สิงหาคม 60 
 46. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ร่วมกับ โครงการ CKDNET โดย อาจารย์วราทิพย์ ร่วมทำ cm ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ ศาลาประชาคมศูนย์ราชการ  วันที่ 3 กันยายน 60 
 47. ประชุมรายงานผลวิเคราะห์เลือด ปัสสาวะ ชุมชนตำบลดอนช้างเพื่อหารือแนวทางการขยายงานวิจัย และประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการย่อย ณ ตึกเวชวิชชาคาร วันที่ 7 กันยายน 2560
 48. ประมวลภาพกิจกรรมลงชุมชนให้บริการตรวจอัลตราซาวด์ ณ ตำบลดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560
 49. โครงการการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในชุมชนชนบท(โครงการย่อยที่ 1.3) ณ รพสต.อุดมศิลป์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 07 กันยายน 2560