งานประชุมวิชาการ “Kidney Smart : Integrated Concepts for Smart City”

โปสเตอร์ลงเว็บ

การลงทะเบียน

  1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท โดยรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และงานเลี้ยงรับรอง
  2. ผู้เข้าประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถเข้าร่วมประชุม

ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาก่อน

  1. รับใบเสร็จค่าลงทะเบียน ได้ในวันงานประชุม

การชำระเงิน

  1. โอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชีหน่วยไตและไตเทียม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี 631-009873-3
  2. กรุณาลงทะเบียนและโอนเงินภายใน วันที่24 สิงหาคม 2561 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน (scan หรือถ่ายรูปหลักฐาน) ส่งมาที่ E-mail : nephro.srinagarind@gmail.com

หมายเหตุ

– การลงทะเบียนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และจะไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

– หากเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลการลงทะเบียนและรับหลักฐานการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จะตอบกลับไปที่ E-mail ท่านอีกครั้ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ  click !!!   

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1.กำหนดการประชุมวิชาการ
2.แบบตอบรับการจองห้องพัก .xls
3.nephro_bankbook