ประกาศรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc)

รับสมัครPostdoc1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศรับสมัคร
นักวิจัยหลักปริญญาเอก (Post-Doctoral)
* งานหลัก Review & Edit manuscript
เอกสารประกอบการสมัคร

-ประวัติส่วนตัว Resume
-สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript และใบปริญญาบัตร ทั้งระดับปริญญาโทรและปริญญาเอก
-สำเนาบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร *สำหรับเพศชาย
-สำเนารับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

คุณสมบัติ
1.ไม่จำกัดเพศ
2.จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
**สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ**
3. อายุ ไม่เกิน 45 ปี
4. มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
อัตราเงินเดือน 30,000 บาท/เดือน
*รวมประกันสังคม

** กรุณาส่งใบสมัครมาที่ e-mail: ckdnet.kku@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม ที่กรวิกา 082-3006019