ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โครงการCKDNET

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่  1  มิถุนายน 2560

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร (ห้องเดิมที่ใช้สอบข้อเขียน)

ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร
1. นางสาวกมลชนก โมรา 094-5308383
2. นางสาวกัญญามาศ ศรีพุทรา 084-4022562
3. นางสาวจารุวรรณ เอกบริบูรณ์ 086-2258604
4. นางสาวปรารถนา วงชา 086-9799893
5. นางสาวอุษา อรรคฮาต 084-6606957
6. นางสาวพรศิริ ต้นทอง  083-3001136
7. นางสาวเบญจภรณ์ เพียรสิริกนิษฐ์ 087-8722877
8. นางสาวประนอม อาษาภา 085-0148304
9. นายนเรศ ชัยอำมาตย์ 064-3211599

หมายเหตุ : เอกสารที่นำมาด้วย อย่างละ 1 ชุด

  1. RESUME/portfolio
  2. รูปถ่าย 1-1.5 นิ้ว
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ใบแสดงผลการศึกษา
  6. เอกสารทางการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากมีข้อสงสัยติดต่อ กรวิกา  โทร.0823006019