16/08/2016

เป้าหมายผลลัพธ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ

  • จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการตรวจและขึ้นทะเบียน
  • ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลครบถ้วนตามมาตรฐานของแนวทางเวชปฏิบัติ
  • ร้อยละของผู้ป่วยที่อัตราการทำงานของไตคงที่
  • จำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
  • จำนวนแพทย์โรคไตและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการฝึกอบรม
  • จำนวนประชาชน ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ใช้ระบบดิจิตอลที่ให้ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังแก่ชุมชน
  • จำนวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอสู่สังคม