16/08/2016

กลุ่มประชากรในโครงการ

  • กลุ่มประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, เก๊าท์, นิ่วทางเดินปัสสาวะ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, อายุมากกว่า 60 ปี, ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนบนบ่อยๆ, ผู้ที่ได้รับยาหรือสารที่มีผลต่อไต, ผู้ที่มีประวัติโรคไตในครอบครัว, ผู้ที่มีไตพิการแต่กำเนิด, ผู้ที่มีโรคไตอักเสบ
  • กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ