16/08/2016

โครงการย่อย “โครงการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการสร้างเครือข่าย การฝึกอบรม และการให้บริการวิชาการแก่สังคม“

ประกอบด้วย

  • ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัด อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผน และบูรณาการงานร่วมกัน
  • สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าฝึกอบรมของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางโรคไต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต การป้องกันและการดูแลตนเองแก่ประชาชนทั่วไป
  • การประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ