16/08/2016

โครงการย่อย “โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโรคไตเรื้อรังสู่ชุมชน”

 

 1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโรคไตเรื้อรังสู่ชุมชน
 2. หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ
 3. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2557 2558 2559
รายการ/พ.ศ. 2557 2558 2559

2560

4. แผนและผลการดำเนินงาน (การเปรียบเทียบ) เริ่มดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

โครงการ   ระยะเวลา (เดือนที่)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
– คลังอาหารอีสาน

(ISAN Food Repository)

 

แผน * * * * * *            
ผล * *                    
– CKD Mobile App

 

แผน * * * * * * *          
ผล * *                    
– CKD Dashboard Analytic แผน * * * * * * * * * * * *
ผล * *                    

 

 1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ / โครงการย่อย (ถ้ามี)

กำหนดไว้

 • 3 ระบบ
 • ประชากรทั่วไปและผู้ป่วย 100,000 ราย

แสดงผลลัพธ์

 • 1 ระบบคือ ระบบคลังอาหารอีสาน
 • ยังไม่มีผลลัพธ์
 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

-กิจกรรมที่สำคัญตามลำดับ

-การบริหารกลุ่ม/กองทุน และการมีส่วนร่วมของ อบต./เทศบาล/หน่วยงานราชการ

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม

2560

1 โครงการพัฒนาคลังอาหารอีสาน

(ISAN Food Repository)

 

1. เก็บข้อมูลความต้องการระบบ

2. ออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน

3. พัฒนาระบบ

4. ทดสอบระบบและปรับปรุงพัฒนาระบบ

5. เผยแพร่ระบบให้กับผู้ใช้งาน

6. จดลิขสิทธิ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนานาชาติ

2 โครงการพัฒนา CKD Mobile App

 

1. เก็บข้อมูลความต้องการระบบ

2. ออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน

3. พัฒนาระบบ

4. ทดสอบระบบและปรับปรุงพัฒนาระบบ

5. เผยแพร่ระบบให้กับผู้ใช้งาน

6. จดลิขสิทธิ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนานาชาติ

3 โครงการพัฒนา CKD Dashboard Analytic 1. เก็บข้อมูลความต้องการระบบ

2. ออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน

3. พัฒนาระบบ

4. ทดสอบระบบและปรับปรุงพัฒนาระบบ

5. เผยแพร่ระบบให้กับผู้ใช้งาน

6. จดลิขสิทธิ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนานาชาติ


 1. กลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เข้าร่วม
  /รับประโยชน์ ตลอดจนนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วม(ระบุหน่วยงานความร่วมมือ ที่เป็นตัวเงิน/ไม่เป็นตัวเงิน)

– ประชากรทั่วไปและผู้ป่วย 100,000 ราย

 1. การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ (การลงหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ การตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รางวัลที่ได้รับเป็นต้น) ปี 2559 และ 2560)

*อ้างอิงข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน วันที่ 30 มีนาคม 2560