16/08/2016

โครงการย่อย “โครงการพัฒนาแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างเข้มงวดและครอบคลุมแบบองค์รวม”

แผนการดำเนินงาน

  1. พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรื้อรังระหว่างอายุรแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับอายุรแพทย์โรคไตประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปีแรกจะเริ่มต้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ หลังจากนั้นจะขยายความร่วมมือ ปีละ 4-5 จังหวัด จนครบทั้ง 20 จังหวัด ภายใน 5 ปี
  2. พัฒนาเครือข่ายและจัดอบรมบุคลากร เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไตภายใน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของแต่ละจังหวัด
  3. พัฒนาแนวทางการ ดูแลผู้ป่วยตามแนวเวชปฏิบัติอย่างเข้มงวดและครอบ คลุมแบบองค์รวม โดยยึดแนวปฏิบัติตามแนวทางที่แนะนำโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย “คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 ” และ KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)โดยใช้ระบบซอฟท์แวร์ CKDNET ที่เป็น real time และมีการแจ้งเตือนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวเวชปฏิบัติ
  4. ศึกษา ปัจจัยที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังไม่เป็นไปตามแนวเวชปฏิบัติ ซึ่งอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขละเลย ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือการขาดทรัพยากรของโรงพยาบาลที่จะกระทำได้
  5. พัฒนาแนวทางแก้ไขสาเหตุที่ทำให้การปฏิบัติตามแนวเวชปฏิบัติไม่บรรลุผล
  6. เปรียบ เทียบผลลัพธ์ของการรักษาโดยประเมินอัตราส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตาม แนวเวชปฏิบัติ ก่อนและกลังการดูแลแบบเข้มงวด และเปรียบเทียบอัตราการลดลงของอัตราการกรองของไต ในกลุ่มที่สามารถปฏิบัติตามแนวเวชปฏิบัติแบบองค์รวม กับกลุ่มที่ไม่บรรลุผลตามแนวเวชปฏิบัติ