16/08/2016

โครงการย่อย “โครงการการป้องกันและลดโรคไตเรื้อรังในชุมชน”

  1. ชื่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนชนบทตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของอัตราการกรองของไต (Glomerular filtration Rate, GFR) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะ  GFR 59-10 ml/min/1.73 m2 ในชุมชน (โครงการย่อยที่ 1)
  2. หัวหน้าโครงการ ศ.นพ.อมร    เปรมกมล
  3. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2557 2558 2559
รายการ/พ.ศ. 2557 2558 2559 2560
ดำเนินการในผู้ป่วย GFR 59-10≥ml/min/1.73 m2ในชุมชน 168 คน
พื้นที่เป้าหมาย 6 ตำบล

 

*กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย ปรับลด จาก 7 เหลือ 6 ตำบล ได้แก่ 1. รพสต.อุดมศิลป์ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ 2.รพสต.ดอนช้าง ตำบลดอนช้าง อ.เมือง 3.รพสต.คำบง และรพสต.นาศรี ต.สะอาด น้ำพอง 4. รพสต.เล็บเงือก ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 5. รพสต.ยางใหญ่ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 6. รพสต.บ้านนาเมือง ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่ควบคุมในอำเภอเดียวกันแต่ต่างตำบล

4.แผนและผลการดำเนินงาน (การเปรียบเทียบ)

 

No. แผนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
4.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายใน(คน)

  10

4วัน

 สำเร็จ และทำต่อเนื่อง
4.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบพื้นที่

20

2

สำเร็จ และทำต่อเนื่อง
4.2.1 สร้างทีมงาน อสม./หาอาสาสมัคร และกลุ่มเปรียบเทียบ

98X2 คน

กำลังดำเนินการ
เตรียมการเช่าเครื่องอัลตราซาวด์ และจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน กำลังดำเนินการ
4.2.2 อบรม อสม.และญาติผู้ดูแล (คน)

84 X 2

กำลังเตรียมการดำเนินการ
4.2.3 อบรมผู้ป่วยและญาติ

164 คน/84คน

กำลังเตรียมการดำเนินการ
4.3 ตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยการ u/s

168 คน

กำลังเตรียมการดำเนินการ
และตรวจร่างกายโดยแพทย์เจาะ
เลือด,ตรวจปัสสาวะ,ตรวจอุจจาระ
4.4

เก็บข้อมูลผู้ป่วยโดยสัมภาษณ์

168 คน

ยังไม่ดำเนินการ
4.5

ประเมินผลการดำเนินงานโดยการ

14 คน

รวบรวมสรุปวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน
4.6 รายงานผลการดำเนินงาน การเผย

แพร่ผลงานและสนับสนุนกิจกรรมหลัก

ยังไม่ดำเนินการ

5.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ / โครงการย่อย (ถ้ามี)

  • แสดงผลลัพธ์

5.1 มีทีมงาน รพสต.และอาสาสมัครในการดำเนินงาน

5.2 เริ่มกระบวนการในการคัดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ป่วย GFR 59-10 ≥ ml/min/1.73 m2

5.3 จัดเตรียมเอกสารในการจัดอบรมให้ความรู้ ให้กับ อสม. และอาสาสมัคร

5.4 การจัดซื้อซีอิ้วขาวที่ไม่มีผงชูรสเพื่อทดแทน

5.3 อบรม จนท.รพสต. ผู้ป่วยและญาติ มีความรู้และสามารถปฏิบัติตัว

5.4 กลุ่มตัวอย่างได้รับการตรวจร่างกายตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระและมีผลการตรวจที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

5.5 มีการเก็บข้อมูล ผู้ป่วย ซักประวัติ ประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน

5.6 มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

    • มีรายงานผลการการดำเนินงาน และการเผยแพร่ผลงาน

6.รายละเอียดผลการดำเนินงาน

-กิจกรรมที่สำคัญตามลำดับ

-การบริหารกลุ่ม/กองทุน และการมีส่วนร่วมของ อบต./เทศบาล/หน่วยงานราชการ

 

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม 2557 2558 2559 2560

 

1
2
3

7.กลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เข้าร่วม/รับประโยชน์ ตลอดจนนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วม  รพ.อุบลรัตน์ รพ.น้ำพอง รพ.สิรินธร และรพสต 6 แห่งได้แก่

(ระบุหน่วยงานความร่วมมือ ที่เป็นตัวเงิน/ไม่เป็นตัวเงิน)

ผู้ป่วยไตเสื่อม  อสม.ในตำบลที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 6 ตำบลๆละ 5-10 คน ผู้ป่วยตามเกณฑ์ ตำบลละ12-20คน  ได้แก่ 1. ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์  2.ตำบลดอนช้าง อ.เมือง 3.ต.สะอาด อ.น้ำพอง 4. ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด   5. ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 6. ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่ควบคุมในอำเภอเดียวกันแต่ต่างตำบล

8.การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ (การลงหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ การตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รางวัลที่ได้รับเป็นต้น) ปี 2559 และ 2560)

  • ร่วมงานวันไตโลก  9 มีนาคม 2560  ร่วมกับโครงการใหญ่
  • *อ้างอิงข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน วันที่ 30 มีนาคม 2560