24/08/2016

เบาหวาน ภัยเงียบของโรคไต

โรคเบาหวานคืออะไร มีสาเหตุจากอะไร
จะรู้ได้อย่างไรว่ามีโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานหรือไม่

โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติในการควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย ทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ มีสาเหตุจากภาวะขาด “ฮอร์โมนอินซูลิน” หรือภาวะดื้อต่ออินซูลิน ส่งผลให้มีความผิดปกติของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พบว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุหลักของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย
ขั้นตั้น คือ การตรวจปัสสาวะวิธีมาตรฐาน (urinalysis) ตรวจง่ายในสถานพยาบาลทั่วไปและราคาถูก โดยตรวจแบบจุ่มเพื่อดูการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะ
ขั้นที่ 2 คือ การตรวจปัสสาวะกรณีพิเศษ เพื่อหาโปรตีน กรณีที่ไม่สามารถตรวจพบโดยวิธีมาตรฐาน สามารถทำได้ 2 วิธี คือวิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง หรือเก็บปัสสาวะแบบสุ่มตรวจครั้งเดียวเบาหวาน ห่างไกลโรคไตเรื้อรัง ?

  • ควบคุมน้ำตาล
    น้ำตาลสะสมในเลือด (hemoglobin A1C) น้อยกว่าร้อยละ 7
  • ออกกำลังกาย
    ควรออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 30 นาที และ 3 ครั้ง/สัปดาห์
  • ควบคุมน้ำหนัก
    ดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5 -23 กก/เมตร2
การดูแลและปฏิบัติ
คุมน้ำตาลในเลือด
งดอาหารเค็มและคุมระดับความดันโลหิต
คุมระดับไขมันในเลือด
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
งดสูบบหรี่