Kku branding


 • ไต เป็นอวัยวะภายใน
  อยู่ในช่องท้องส่วนหลัง
  มนุษย์มีไต 2 ข้าง


  ทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือด
  ขนถ่ายของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะ
  นอกจากนี้ ไตยังควบคุมความดันโลหิต
  สมดุลน้ำและเกลือแร่
  ผลิตฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานของร่างกาย


 • อาการของโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ได้แก่

  บวม ซีด อ่อนเพลีย
  ปัสสาวะบ่อยกลางคืน
  ปัสสาวะเป็นฟอง
  ความดันโลหิตสูง
  หรือไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้


 • ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ได้แก่
  ผู้ที่มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  ควรได้รับการตรวจ
  คัดกรองการทำงานของไตเป็นระยะ

  • เบาหวาน
  • ความดันโลหิตสูง
  • ไตอักเสบ
  • ไตรั่ว
  • เก๊าท์
  • นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  • โรคหลอดเลือดและหัวใจ
  • โรคถุงน้ำในไต
  • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนบนบ่อยๆ
  • ไตพิการแต่กำเนิด
  • อายุมากกว่า 60 ปี
บทนำ

โรคไตเรื้อรัง เป็นโรคที่พบบ่อยและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง เราสามารถป้องกันโรคไตเรื้อรังและชะลอการเสื่อมของไตได้โดยเฉพาะเมื่อรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งเราสามารถทราบเบื้องต้นได้ว่ามีโรคไตเรื้อรังหรือไม่ ด้วยการประเมินการทำงานของไตโดยการตรวจเลือดและปัสสาวะ และสงสัยโรคไตเรื้อรังเมื่อพบความผิดปกตินี้คงอยู่นานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

คำชี้แจงและนโยบายความเป็นส่วนตัว

All the App FANCINESS

สูตรการคำนวณนี้เป็นเพียงการประเมินการทำงานของไตเบื้องต้น การวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง อาจต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยบางราย เช่น ตรวจวิเคราะห์เพื่อดูตะกอนปัสสาวะ การตรวจเลือดประเมินเกลือแร่ในร่างกาย การเอกซเรย์ การตรวจชิ้นเนื้อไต และการแปลผลร่วมกันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากมีข้อสงสัยโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไป

สูตรการคำนวณนี้ อาจจะมีค่าเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงได้ในประชากรเด็กต่ำกว่า 18 ปี, ผู้สูงอายุ, เชื้อชาติอื่นๆ, หญิงตั้งครรภ์, ผู้ที่มีมวลกล้ามเนื้อมากหรือน้อยผิดปกติ, รูปร่างอ้วนมากหรือผู้พิการแขนหรือขา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการคำนวณค่าการทำงานของไต ระบบไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปสู่การระบุตัวตน และมิได้นำไปเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์

วิธีการใช้งาน

เติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ต้องการทราบค่าการทำงานของไต

ค่าครีอะตินีนในเลือด ท่านสามารถทราบค่าได้จากการตรวจเลือด โดยอาจสอบถามแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ท่านรับบริการ หากพบว่าการทำงานของไตผิดปกติโดยไม่เคยวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังมาก่อน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจยืนยัน

ค่าโปรตีนในปัสสาวะ ได้จากการตรวจปัสสาวะเพื่อหาปริมาณโปรตีนทั้งหมด หรือโปรตีนชนิดอัลบูมิน โดยระบุปริมาณต่อวัน หรืออาจใช้แถบปัสสาวะที่รายงานเป็นค่าบวก ท่านอาจเลือกเติมค่าใดค่าหนึ่งในช่องชนิดของโปรตีนที่กำหนด (หากพบว่ามีโปรตีนในปัสสาวะออกมามากผิดปกติโดยไม่เคยวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังมาก่อน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจยืนยัน ) ในกรณีไม่ทราบค่าโปรตีนในปัสสาวะ สามารถเว้นว่างโดยไม่ลงค่าในช่องที่กำหนด

แหล่งอ้างอิง

Levey AS, Stevens LA, et al.A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate.Ann Intern Med. 2009; 150:604-612.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.Kidney Int Suppl. 2013;3:1–150.

คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕

การดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง.สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕